تلفن های تماس

تلفن کارخانه    ۰۲۸۳۲۸۴۸۹۱۱

واحد فناوری و اطلاعات ۰۲۸۳۲۸۴۸۹۰۷

واحد اداری   ۱۰۳

واحد خدمات پس از فروش    ۱۰۸

واحد کنترل کیفیت   ۱۰۴

واحد فنی و مهندسی   ۱۰۲

واحد رله    ۱۰۱

 

نشانی ایمیل

info@kelidalborz.com

نشانی کارخانه

اتوبان تهران – قزوین، روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین، شرکت برنا کلید البرز