افتتاح شرکت برنا کلید البرز

بازدید مقامات وزارت صنعت،معدن و تجارت از شرکت برنا کلید البرز

بازدید نماینده ISO از شرکت برنا کلید البرز

بازدید برق باختر از شرکت برنا کلید البرز

بازدید سازمان رتبه بندی از شرکت برنا کلید البرز

بازدید بسیج مهندسین از شرکت برنا کلید البرز

بازدید وزارت کشور از شرکت برنا کلید البرز

بازدید نمایندگان توانیر به همراه نمایندگان استان آذربایجان غربی و استان البرز

بازدید توزیع برق تهران بزرگ

ممیزی مراقبتی مرحله دوم TUV AUSTRIA